Klare for kommunereform!

Høyre tar viktig initiativ om kommunereformen med interpellasjon til kommunestyremøtet, mars 2014. Interpellasjonen fremmes synkront i Sør-Fron, Ringebu, Gausdal, Øyer og Lillehammer.

Regjeringen Solberg har gitt svært klare signaler om at de ønsker å legge til rette for større og mer robuste kommuner gjennom en kommunereform. Samtidig varsles på sikt en avvikling av Fylkeskommunene. Fylkesmannens tenketank konkluderer også i brev til kommunalministeren 17.februar 2014 at Oppland ønsker å være en pilot i denne prosessen. Det er initiativ vi støtter.
Høyres kommuneforeninger i Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal og Lillehammer ønsker derfor å gå raskt inn i denne prosessen, gjerne som et nasjonalt pilotprosjekt, der målsettingen er en stor og slagkraftig kommune med nødvendig kompetanse og kapasitet til å løse sentrale oppgaver for innbyggere og næringsliv.
En sammenslåing av kommunene Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal og Lillehammer til ny storkommune vil kunne gi et betydelig mulighetsrom:
• Mer effektiv bruk av administrative ressurser og bedre tjenester til innbyggerne
• Sterkere og mer robuste fagmiljøer innenfor kommunens tjenesteområder.
• Gjennom mer effektiv drift kunne frigjøre midler og tilrettelegge for næringsutvikling
• Større slagkraft som turistdestinasjon
• Styrke landbruksnæringen i regionen, gjerne gjennom å se det i sammenheng med ferie- og fritidsvirksomheten
• Legge til rette for allmenhetens adgang til friluftsliv, jakt og fiske og for å sikre en langsiktig og balansert utnyttelse av ressursene i statsallmenningene til beste for landbruket og annet næringsliv
• Overføre fylkeskommunale oppgaver til den nye kommunen. Her mener vi det finnes betydelige muligheter innenfor skole, helse og samferdsel
• Legge nye statlige funksjoner til storkommunen
• Større slagkraft inn mot sentrale myndigheter
• Mindre statlig detaljstyring og styrket lokaldemokrati
• Mindre byråkrati
Vi mener derfor at kommunene sammen raskt bør gå i dialog med kommunaldepartementet og melde inn vårt prosjekt som nasjonalt pilotprosjekt for kommunesammenslåing.
Kommunene må i prosessen tett dialog med andre tilliggende kommuner som for eksempel Ringsaker, Nord-Fron og Gjøvik, for sammen å finne frem til den mest hensiktsmessige geografiske avgrensningen.
Lillehammer vil være det naturlige senter for en ny og større kommune. Det vil imidlertid være viktig i prosessen frem mot en storkommune å vurdere hvilke funksjoner som kan legges ut i andre deler av en ny storkommune. Et mål med prosjektet må være å sikre levende grender gjennom utvikling.
Prosjektet må ha som en overordnet målsetting å styrke tjenestene til innbyggerne våre, og legge til rette for et bærekraftig næringsliv: Sikre eksisterende næringsliv, og trekke til oss nyetableringer og investeringer.
Høyres kommuneforeninger synes imidlertid også det er viktig med en åpenhet også rundt utfordringene. Vi ser noen kritiske områder der vi ønsker å utfordre departementet slik at vi sammen kan finne frem til gode løsninger. Vi vil spesielt peke på følgende:
• Jakt og fiske. Hvordan håndtere rettighetsproblematikken i en ny og større kommune.
• Klassifisering av kommunene er forskjellig i dag, der det for eksempel gis ulik støtte til landbruk og næringsutvikling. Vi må håndtere og harmonisere dette på en måte som gjør at noen ikke blir skadelidende.
• Harmonisering av gebyrer og eiendomsskatt.

Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret ber Ordfører gå inn i en dialog med de fire andre kommunene for å sette i gang en prosess der målet er en sammenslåing av våre fem kommuner til en.
2. Kommunestyret ber ordfører om å gå i dialog med kommunaldepartementet og melde inn vårt prosjekt som en nasjonal pilot. Dette koordineres med de andre kommunene som et felles initiativ.

Regionshovedstaden Lillehammer

Kart over Innlandet

Høyre vil kjempe for en best mulig fremtid for Lillehammer, og vi vil forsvare og styrke arbeidsplassene som er så viktige for byen vår. Etableringen av en storregion bestående av Oppland og Hedemark vil bli en svært en viktig sak for alle oss som er glade i byen vår. Arbeiderpartiet er den fremste pådriveren for å bygge storregionen. Så langt peker alle piler mot Hamar, og det er på høy tid å spørre hva Arbeiderpartiet vil med Lillehammer.

Regjeringen har lagt frem meldingen om regionreformen. Dommen så langt er at det er mye prat og lite innhold. Regionene er ikke tilført vesentlige nye oppgaver, deres størrelse er ikke bestemt og mange av regjeringspartienes politikere signaliserer stor usikkerhet i om regionreformen er noen god ide. Med andre ord: her skyver regjeringen med Arbeiderpartiet i spissen viktige spørsmål foran seg. Spørsmål som er svært viktige for oss som bor og jobber på Lillehammer, og som vi må kreve svar på før valget til høsten.

Oppland og Hedmark Arbeiderpartier har vært blant de ”aller flinkeste” i landet når det gjelder å iverksette storregionen. I motsetning til de fleste andre steder har fylkestingene her allerede startet prosessen gjennom prinsippvedtak om en storregion bestående av Oppland og Hedmark. Dette har de gjort uten å ta stilling til hvor et administrasjonssentrum skal være, og hva som skal flyttes fra Lillehammer.

Lillehammer Arbeiderparti later heller ikke til å synes at dette er viktige problemstillinger. I alle fall er ordføreren og hennes lokale parti fraværende i å fronte Lillehammers lokale behov og krav på noe konkret å holde seg til når Oppland Arbeiderparti turer frem mot storregionen. Hamar kjører med høy profil og har for lengst utropt seg til Innlandets hovedstad.

Lillehammer er ingen dårligere kandidat til å være administrasjonssentrum enn Hamar. Tvert i mot, og det er på høy tid å hevde Lillehammers ambisjoner. Lillehammer har lange og gode tradisjoner som administrasjonsby. Byen ligger sentralt i forhold til begge fylker både i forhold til geografi og kommunikasjon. Hamar ligger i pendleravstad fra Oslo, noe som lett vil bety at jobbene besettes av folk som ikke slår seg ned. For Lillehammer vil dette være annerledes. Lillehammer har gjennom alle tider vært kjent som et godt sted å bo og all erfaring forteller om god søkning, særlig til stillinger som krever kompetanse. Sykehuset, fylkesmannen og Høyskolen er gode eksempler på det. Det er også klart at Hamar allerede har mange statlige arbeidsplasser og en næringsstruktur som gjør byen bedre rustet til å gi fra seg funksjoner enn det Lillehammer har.

I denne diskusjonen vil jeg bli møtt med at Høyre helst bare vil ha to folkevalgte nivåer. Mitt svar vil være at Lillehammer også i en slik modell vil være et naturlig sentrum i regionen. Lillehammer Høyre vil under ethvert alternativ kjempe for at Lillehammer skal være regionens viktigste kompetanse og administrativt sentrum.

Nå er situasjonen at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet styrer, ikke bare i landet, men også regionen og kommunen. Det er deres kjør mot en storregion som nå utfordrer Lillehammer og bør få varsellampene til å blinke. Lillehammer Høyre vil ikke sitte med hendene i fanget og la det skure. Lillehammer trenger en offensiv ledelse som uten bakenforliggende partipolitiske hensyn kjemper for Lillehammers plass og muligheter.