Vingnesbrua som gang og sykkelbru

Sommeren 2016 sydet det av liv på Vingnes

At barna på Vingnes kan gå og sykle trygt til skolen er for meg det aller viktigste argumentet for å åpne Vingnesbrua for gående og syklister. Da vi hadde barn på Hammartun skole følte vi at måtte kjøre, av hensyn til sikkerheten. Spesielt om vinteren, med dårlig brøytede fortau. Så i et sikkerhetsperspektiv, folkehelseperspektiv (barn og unge trenger å gå), og i et miljøperspektiv mener jeg det er prinsipielt riktig å forbeholde brua gående og syklende.

Vi ønsker oss trygg skolevei for barna våre, sentrumstilbudene nærmere, og tilrettelegging for miljøvennlig transport over Vingnesbrua. En Vingnesbru uten biltrafikk er trygt, miljøvennlig og fremtidsrettet.

Sommeren 2016 viste oss en vakrere Vingnesbru med barn, voksne, syklister og turgåere i skjønn forening over brua. Turister fikk oppleve en magisk vandring til og fra Skibladner. Prøveordningen ga mersmak.

Om vinteren er utfordringene ekstra store for skolebarna, og andre som skal ferdes over brua. Det smale fortauet er ofte fylt med snø og det er mørkt og glatt. Av sikkerhetshensyn velger derfor det store flertall å kjøre seg selv, barn og unge over brua. Det er lite miljømessig smart å velge bil fremfor bena, og det er i et folkehelseperspektiv definitivt sunnere for både barn og voksne å gå til fots.

Vi hører stadig dette argumentet om at noen ikke vil kjøre 300 meter på E6 fordi de er utrygge i trafikken. Hvis de er utrygge i trafikken bør de definitivt ikke kjøre der barna går til skolen.

Å legge til rette for å gjøre Vingnesbrua til gang og sykkelbru er ikke å stenge brua. Det er å åpne den.

Opposisjonen tar ansvar

20-ar-9-web
Manglende økonomistyring fra de rødgrønne på Lillehammer gjorde at Rådmannen allerede tidlig våren 2014 varslet et underskudd. Høyre og de andre opposisjonspartiene har valgt en konstruktiv inngang til utfordringene kommunen sliter med, og lett etter løsninger som ikke rammet førstelinjetjenestene slik AP foreslo. For oss var det for eksempel helt uaktuelt å kutte 9 årsverk i bofellesskapene. Jeg vil her nevne noen av de kuttforslagene Høyre og de andre opposisjonspartiene fikk flertall for i kommunestyret:
• En av de virkelig store kostnadene kommunen har fått i fanget er konsekvensen av samhandlingsreformen. I sin allergi mot private løsninger har kommunens rødgrønne kjøpt dyre sengeplasser fra Lillehammer sykehus. Ved å kjøpe sengeplasser fra tilbydere som Skogli, Øyer kommune og Ringen sparer Lillehammer kommune 4, 8 millioner kroner.
• Opposisjonspartiene mener at vi betaler for mye til IKOMM i dag, for kommunens IKT-tjenester. Vi har derfor bedt rådmannen reforhandle avtalen, og er ganske sikre på at det minst vil være rundt 3 millioner kroner å spare på dette.
• For oss var det uaktuelt å ansette en ny kommunalsjef helse nå. I valget mellom å kutte i førstelinjetjenestene og å spare noe i administrasjon var valget enkelt. Her knep vi kr 500 000.
• Vi mener videre at kommunen i en vanskelig situasjon må snu og vende på listen over prosjekter som drives i regi av kommunen. Det kan godt hende at noen prosjekter kan legges på is. Her bør det minst kunne ligge en besparelse på 1 million.
Der Aps eneste løsning er økt eiendomsskatt og kutt i førstelinjetjenestene, har Høyre og de andre opposisjonspartiene vært villig til å snu steiner for å finne nye og bedre løsninger. I forbindelse med økonomi- og strategiplanarbeidet høsten 2014 mener vi derfor blant annet at følgende tiltak må vurderes:
• Kutt av stilling assisterende rådmann
• Felles drift av idrettsanlegg
• Vurdere skolestruktur
Vår rettesnor har vært å skjerme førstelinjetjenester, men samtidig kutte administrative kostnader. Høyre og de andre opposisjonspartiene har med dette vist at de er i stand til å ta et politisk ansvar. All honnør til Rødt som bidro til et politisk flertall som hjalp oss å skjerme førstelinjetjenestene. Når AP ikke lenger klarte å samarbeide med partier som tidligere utgjorde det politiske flertallet på Lillehammer, ble det åpnet for opposisjonspartiene å samle flertall om en ansvarlig politisk løsning. Det er gledelig. Våren 2014 har opposisjonen vist at vi er styringsdyktige og i stand til å forhandle oss frem til politisk gjennomførbare handlinger. Uten å kutte hos de som trenger det minst.

Førstelinjetjenestene skjermet!

Det ble i dag, torsdag 26.06.14, flertall for å skjerme førstelinjetjenestene i Lillehammer kommune. Dette hadde vi flertall for i april, i mai, nå i juni. Og vi kommer om nødvendig fremdeles til å få flertall for det i august. Det er vi glade for.

Langsomt, og med tålmodig spesialpedogogisk didaktikk, vil det gå opp for Arbeiderpartiet at de for eksempel ikke vil få flertall for å kutte 9 stillinger i bofellesskapene. Det er uakseptabelt for flertallet i kommunestyret med dramatiske kutt i førstelinjetjenestene. Partiet Rødt fortjener ros når de nå har latt fornuften seire, brutt med Arbeiderpartiet, og valgt å stemme med de borgerlige partiene i en så viktig sak for mange mennesker i byen vår.

Jeg håper nå dette nå har festet seg hos de rødgrønne, slik at vi ikke får de samme usosiale forslagene opp til behandling i august. Enda en gang.

Når et flertall i kommunestyret står opp mot dramatiske kutt i førstelinjetjenestene, velger GD å kalle det for handlingslammelse.

Jeg kaller det ansvarlig politikk.

Kvinneklinikken til Lillehammer

Vi ser med bekymring på Sykehuset Innlandets trenering av etablering av kvinneklinikk.

I dag er det bred enighet om at divisjon Lillehammer som er faglig nærmest å oppfylle kvalitetskravene, og at dette er den løsningen som også økonomisk vil være den beste. Dette er en løsning som kun vil kreve mindre investeringer, og som vil være et svært viktig tilbud til innbyggerne i Oppland.

Vi må kreve at det umiddelbart igangsettes arbeid for etablering av kvinneklinikk på Lillehammer.

Dette er budskapet jeg tar med meg til formannskapet 12.06.12 for få en felles uttalelse i dette viktige spørsmålet.