Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 139

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 146

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 153

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 160

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 167

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 174

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 181
juni 2015 – Eivinds blogg

Fjern tidstyvene i Lillehammer kommune

Erna Solberg syntes det var flott og høre at Høyre nå starter jakten på tidstyver lokalt på Lillehammer
Erna Solberg syntes det var flott og høre at Høyre nå starter jakten på tidstyver lokalt på Lillehammer

Høyre vil starte jakten på tidstyver i Lillehammer kommune, både foran og bak skrankene. Lillehammer Høyre vil:
• fjerne unødvendige oppgaver for å gi arbeidstakerne mer tid til de brukerrettede oppgavene
• forenkle prosedyrer og regelverk som skaper unødvendig byråkrati
• utvikle flere brukervennlige digitale tjenester og digitalisere saksbehandlingen i kommunen
• stimulere til at kommunen skriver klart og forståelig slik at innbyggerne kan ivareta sine rettigheter og plikter og bruke mindre tid på kommunikasjon med det offentlige.

I kommunestyremøtet torsdag 25.juni foreslår Høyre å starte jakten på tidstyver i kommunen. Vi ber rådmannen legge frem et forslag til prosjekt og tidsplan, der målet er å identifisere og fjerne tidstyver i Lillehammer kommune.

Siden 2014 har regjeringen jaktet på tidstyver i staten som «stjeler» tid fra ansatte, innbyggere og næringslivet. Nå inviterer regjeringen kommunene med i jakten på tidstyvene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til flere undersøkelser som viser at mange yrkesgrupper i offentlig sektor i dag bruker mer tid på administrasjon og mindre på dem de skal hjelpe enn de gjorde før. Regjeringens leteaksjon i Staten har allerede gitt gode resultater.
For Lillehammer kommunen er stram økonomi og begrensede ressurser en betydelig utfordring. Det vil derfor være formålstjenlig å sette i gang en prosess der målet er at vi ser på mer hensiktsmessige måter å organisere kommunens virksomhet på. Lillehammer Høyre ønsker derfor å ta initiativ til et løft for å fjerne tidstyver og dermed kunne disponere mer ressurser til innbyggere og brukere av kommunens tjenester.
Tidstyver er unødvendig administrasjon. Det er tungvinte arbeidsrutiner, regler og rapporteringer som stjeler tid fra de brukerrettede oppgavene. Det kan handle om manuelt arbeid som kunne vært løst digitalt, eller kronglete IT-systemer. Det kan være overflødig rapportering; kompliserte, unødvendig tidkrevende planprosesser; feil kompetanse eller for mye/for lite ressurser for oppgaven som skal løses. Kommunene leverer mange tjenester til innbyggerne. Fjerner kommunene tidstyver kan de bruke mer tid og ressurser til å gi bedre tjenester og service til innbyggerne.
Endringer i befolkningen gjør at det vil være stort og økende behov for kommunale tjenester i årene som kommer. Vi trenger flere ansatte i kommunen fremover for å løfte kunnskap i skolen, ha trygge barnehager og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Lillehammer kommune må rekruttere nye medarbeidere fremover, samtidig må vi passe på at ikke tidstyver stjeler verdifull tid fra de ansatte.
Dersom alle kommuner blir like gode som den beste sammenliknbare kommunen på hvert område er potensialet for forbedring samlet sett 15 prosent. For kommunesektoren under ett utgjør dette et potensial på om lag 30 milliarder kroner. I Vestre Toten kommune har dette arbeidet foreløpig avdekket 33 årsverk med tidstyver i egen organisasjon. Rådmannen i Vestre Toten anslår potensialet til å utgjøre 80-100 årsverk.
Å fornye offentlig sektor handler ikke om at medarbeiderne skal løpe raskere, men at vi må jobbe smartere.
Tidstyver rammer også innbyggerne direkte. Når det offentlige krever samme opplysninger flere ganger skaper de merarbeid for innbyggerne. Innbyggerne møter en tidstyv når de må møte opp på et kontor for å få løst en oppgave som kunne ha vært løst digitalt, eller når de digitale tjenestene er vanskelig å bruke. Dårlig språk i regelverk, brev, skjema og på nettsider stjeler også tid fra innbyggerne. Det skaper misforståelser, og innbyggerne må søke råd og forklaring for å forstå rettigheter og plikter.

Fra jord til bord

Tine

Som politiker hender det at jeg blir invitert med på bedriftsbesøk. Min erfaring er at det alltid er matnyttig med slike besøk. Jeg lærer noe hver gang. Denne gang var det lederen for Bondelaget i Oppland som hadde invitert meg med til Tines produksjonsanlegg på Tretten. Til sammen er Tines produksjonsanlegg på Frya og Tretten Gudbrandsdalens største industribedrift med sine 260 arbeidsplasser, kunne meieribestyrer på Frya, Oskar Aarnes fortelle. Imponerende.

Landbruket utgjør et svært viktig fundament for bosetting og kulturlandskap i vår region, og legger samtidig grunnlaget for annen næringsvirksomhet landet over. Derfor må næringen og statlige myndigheter legge til rette for en fortsatt modernisering av driften, slik at landbruket blir best mulig rustet for fremtiden. Høyre mener at staten fortsatt skal gi økonomiske tilskudd til landbruket, men slike tilskudd må være mer målrettede og mindre byråkratiske enn i dag. Det ligger store potensielle verdier i landbruket, og Høyre vil frigjøre disse for å styrke bøndenes muligheter til å utvikle gården videre.

I vår region ligger det helt spesielle muligheter i en samhandling mellom turist- og primærnæringene. Sør-Gudbrandsdalen har et betydelig potensiale i å utvikle småskalaprodukter med lokal forankring. Her har vi mye å lære av for eksempel Valdresregionen og Nord-Gudbrandsdalen, der de lager velsmakende spekepølser på hver en gård til glede for tilreisende, lokalbefolkning og produsent. Vi har i Lillehammerregionen satt oss som mål å bli Europas ledende destinasjon for vinteridrett og opplevelser. Den visjonen bør også kunne romme lokalprodusert mat.

Kultur- og idrettstilbudet ved Lillehammer Videregående skole må sikres

fotball3

Lillehammer Høyre vil sikre kultur- og idrettstilbudet ved Lillehammer Videregående skole. I en tid da vi sliter med en ny generasjon som i stor grad lærer å forholde seg til verden gjennom en ipad og abstrakte tastetrykk, trenger vi mer enn noen gang samhandling og fysisk aktivitet. Overvekt, stillesitting og livsstilssykdommer er en av vår tids største utfordringer. Derfor er ikke minst folkehelseperspektivet en viktig del av dette viktige tilbudet ved Lillehammer vidergående skole.
Fra Høyres side er det også viktig å vektlegge det gode samarbeidet mellom offentlige og private aktører: Kulturlivet, lag og foreninger har alle fått anledning til å bidra, og dra veksler på samarbeidet. Ekstra moro er det de også får noe konkret igjen i form av instruktører for barn og unge. Det er også musikk i våre ører når vi hører om huskonserter for hjemmeboende med dement. Her bygges kompetanse som kan vise seg å være særlig viktig når kommunen skal møte fremtidens utfordringer med stadig flere eldre innbyggere.
Derfor virker fylkesopplæringssjefen i Opplands forslag om å legge ned dette tilbudet vanskelig å forstå. Lillehammer Høyre mener tvert om: Dette gode tilbudet fortjener trygge og forutsigbare rammebetingelser. Lillehammer Høyre sier derfor nei til nedleggelse av kultur- og idrettstilbudene Lillehammer videregående skole. Vi lover å å legge fullt trøkk på komiteen og fylkeskommunen, og arbeide for å bevare tilbudet.