Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 139

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 146

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 153

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 160

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 167

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 174

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 181
mars 2014 – Eivinds blogg

IKT må ut på anbud

Den siste tiden har vi fått en rekke signaler, blant annet gjennom oppslag i GD, om at Lillehammer kommune betaler en overpris for sine IKT-tjenester. GD viser til i tidligere artikler at Hamars regnskapsførte driftsutgifter til IKT i gjennomsnitt er 11.818 kroner per PC, mens Lillehammer kommune årlig betaler tett på 22.000 kroner for hver eneste PC kommunen leier av Ikomm AS, øvrige ytelser inkludert. De høye IKT-kostnadene er til bekymring, blant annet for kommunens skoler, som må ta regningen. Ingen, inkludert Ikomm AS, er tjent med en usikkerhet om hvorvidt kommunen betaler en overpris for sine IKT-tjenester.
Lillehammer Høyre er derfor glade for at Innlandet Revisjon har konkludert med at Ikomm AS ikke lenger kan gis oppdraget uten anbudskonkurranse. Det vil kunne bidra til å sikre at Lillehammer kommune ikke betaler mer enn markedspris for sine IKT-tjenester, og er i tråd med Lov om offentlig anskaffelse. Lovens intensjon er å sikre effektiv ressursbruk og at kommunen får best mulig tjenester til en riktig pris.
I en tid der kommunen sliter med å få budsjettet til å gå i balanse burde Revisjon Innlandets konklusjon være en velkommen anledning til å sikre best mulig ressursbruk og optimal utnyttelse av skattebetalernes penger.
Det er derfor med undring Lillehammer Høyre registrerer at kommunens styrende parti AP i stedet søker å omgå lovens intensjon, og i stedet ber rådmannen gå inn i direkte forhandling med Ikomm. Hvorfor ønsker AP at vi skal fortsette å risikere å betale en høyere pris for IKT-tjenestene ? Kan vi ikke heller bruke disse pengene på sårt tiltrengte kommunale tjenester innen helse og skole ? Er det overprisede IKT –tjenester vi skal bruke APs økte eiendomsskatt på ?
Høyre mener at det eneste fornuftige er å legge kommunens IKT-tjenester ut på anbud i tråd med lovens intensjon, og i tråd med anbefalingen fra Revisjon Innlandet. Vi har derfor, sammen med samarbeidspartiene KrF, FrP og Venstre, foreslått at rådmannen legger IKT-leveransene ut på anbud i tråd med lov om offentlig anskaffelser. Så er kommunens leverandør i dag, Ikomm AS, selvfølgelig velkommen til å gi sitt tilbud på lik linje med andre leverandører.

Klare for kommunereform!

Høyre tar viktig initiativ om kommunereformen med interpellasjon til kommunestyremøtet, mars 2014. Interpellasjonen fremmes synkront i Sør-Fron, Ringebu, Gausdal, Øyer og Lillehammer.

Regjeringen Solberg har gitt svært klare signaler om at de ønsker å legge til rette for større og mer robuste kommuner gjennom en kommunereform. Samtidig varsles på sikt en avvikling av Fylkeskommunene. Fylkesmannens tenketank konkluderer også i brev til kommunalministeren 17.februar 2014 at Oppland ønsker å være en pilot i denne prosessen. Det er initiativ vi støtter.
Høyres kommuneforeninger i Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal og Lillehammer ønsker derfor å gå raskt inn i denne prosessen, gjerne som et nasjonalt pilotprosjekt, der målsettingen er en stor og slagkraftig kommune med nødvendig kompetanse og kapasitet til å løse sentrale oppgaver for innbyggere og næringsliv.
En sammenslåing av kommunene Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal og Lillehammer til ny storkommune vil kunne gi et betydelig mulighetsrom:
• Mer effektiv bruk av administrative ressurser og bedre tjenester til innbyggerne
• Sterkere og mer robuste fagmiljøer innenfor kommunens tjenesteområder.
• Gjennom mer effektiv drift kunne frigjøre midler og tilrettelegge for næringsutvikling
• Større slagkraft som turistdestinasjon
• Styrke landbruksnæringen i regionen, gjerne gjennom å se det i sammenheng med ferie- og fritidsvirksomheten
• Legge til rette for allmenhetens adgang til friluftsliv, jakt og fiske og for å sikre en langsiktig og balansert utnyttelse av ressursene i statsallmenningene til beste for landbruket og annet næringsliv
• Overføre fylkeskommunale oppgaver til den nye kommunen. Her mener vi det finnes betydelige muligheter innenfor skole, helse og samferdsel
• Legge nye statlige funksjoner til storkommunen
• Større slagkraft inn mot sentrale myndigheter
• Mindre statlig detaljstyring og styrket lokaldemokrati
• Mindre byråkrati
Vi mener derfor at kommunene sammen raskt bør gå i dialog med kommunaldepartementet og melde inn vårt prosjekt som nasjonalt pilotprosjekt for kommunesammenslåing.
Kommunene må i prosessen tett dialog med andre tilliggende kommuner som for eksempel Ringsaker, Nord-Fron og Gjøvik, for sammen å finne frem til den mest hensiktsmessige geografiske avgrensningen.
Lillehammer vil være det naturlige senter for en ny og større kommune. Det vil imidlertid være viktig i prosessen frem mot en storkommune å vurdere hvilke funksjoner som kan legges ut i andre deler av en ny storkommune. Et mål med prosjektet må være å sikre levende grender gjennom utvikling.
Prosjektet må ha som en overordnet målsetting å styrke tjenestene til innbyggerne våre, og legge til rette for et bærekraftig næringsliv: Sikre eksisterende næringsliv, og trekke til oss nyetableringer og investeringer.
Høyres kommuneforeninger synes imidlertid også det er viktig med en åpenhet også rundt utfordringene. Vi ser noen kritiske områder der vi ønsker å utfordre departementet slik at vi sammen kan finne frem til gode løsninger. Vi vil spesielt peke på følgende:
• Jakt og fiske. Hvordan håndtere rettighetsproblematikken i en ny og større kommune.
• Klassifisering av kommunene er forskjellig i dag, der det for eksempel gis ulik støtte til landbruk og næringsutvikling. Vi må håndtere og harmonisere dette på en måte som gjør at noen ikke blir skadelidende.
• Harmonisering av gebyrer og eiendomsskatt.

Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret ber Ordfører gå inn i en dialog med de fire andre kommunene for å sette i gang en prosess der målet er en sammenslåing av våre fem kommuner til en.
2. Kommunestyret ber ordfører om å gå i dialog med kommunaldepartementet og melde inn vårt prosjekt som en nasjonal pilot. Dette koordineres med de andre kommunene som et felles initiativ.