Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 139

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 146

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 153

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 160

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 167

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 174

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 181
februar 2014 – Eivinds blogg

Om aktivitetsplikt og populisme

Jon Bernt Høigård skriver i GD 24.februar at jeg «rundet av oppover og fikk 23 sosialhjelpsmottagere til å bli 100». Det er løgn. På Høyres forespørsel anslo NAV 18.02.14 i en epost til oss at ca. 100 unge ikke hadde noe å gå til på Lillehammer. Hverken jobb eller skoleplass. Tallet er derfor hverken rundet opp eller ned av Høyre. Tallet kommer fra NAV, og gir betydelig grunn til bekymring. Det hadde også bekymret om det hadde vært 23. Eller 10. Det er ikke poenget.

Hovedpoenget er nemlig at passivitet er skadelig, særlig for unge som oppsøker stønadssystemet for første gang. Å ikke stille krav er ikke «snilt», men vil i mange tilfeller innebære å gi opp folk. Det er å ikke vise folk respekt. Høyre vil ikke at noen skal gå passivt på sosialhjelp, særlig ikke unge mennesker. Dersom du er frisk skal hovedregelen alltid være aktivitet. Det å la folk sitte hjemme og passivt motta sosialhjelp er å gjøre dem en bjørnetjeneste.
Arbeid og aktivitet er nøkkelen til varig velferd, ikke passiviserende støtteordninger og ventetider på tiltak som løper opp i opptil et år. Selvsagt skal det ikke være aktivitetsplikt fra de som er for syke til å jobbe. De skal få behandling og hjelp til å komme tilbake inn i arbeidslivet – og om det ikke er mulig, varig uføretrygd. Dette handler om unge sosialklienter som oppsøker Nav for første gang.
Derfor trenger vi lavterskeltilbud for denne gruppen – uten ventetid.
Da er det ikke alltid man kan ta beslutninger «i samarbeid med brukeren» – iblant må man stille klare krav, og med klare konsekvenser dersom kravene ikke følges opp. Derfor må det også være forutsigbart at sosialstøtten reduseres ved manglende oppfølging.
Dette er bakgrunnen for Høyres initiativ der vi foreslo å vedtaksfeste aktivitetsplikt for unge mellom 18 og 26 år på Lillehammer. Fordi vi mener at de fleste dypest sett ønsker å arbeide og bidra. Men det er mange som sliter med motivasjonssvikt eller dårlige vaner.
At GDs Høigård velger å karakterisere Høyres initiativ som populisme får stå for hans regning. Vi velger å ta denne utfordringen på alvor. Og det vil vi fortsette med.

Lillehammer Høyre vil ha aktivitetsplikt

Høyre vil ikke at noen skal gå passivt på sosialhjelp, særlig ikke unge mennesker. Dersom du er frisk skal hovedregelen alltid være aktivitet.
Kommunen har vide fullmakter for å stille krav til mottakere av sosialhjelp. Som det fremgår av Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsetaten kan det ”settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder at mottakeren i stønadsperioden skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen”.
Selvsagt skal det ikke være aktivitetsplikt fra de som er for syke til å jobbe. De skal få behandling og hjelp til å komme tilbake inn i arbeidslivet – og om det ikke er mulig, varig uføretrygd. Dette handler om unge sosialklienter som oppsøker Nav for første gang.

Den tidligere «trygdebygda» Åmli har klart å redusere sosialhjelpsutgiftene sine med nesten 90 prosent siden 2004.
Åmlis oppskrift er klar: Tett oppfølging, økonomisk veiledning og tydelige krav. Etter en individuell kartlegging plikter sosialhjelpsmottakerne å gå ut i arbeid, på kurs, skole eller i annen aktivitet – fra dag én. Dersom mottakerne ikke møtte opp, mistet de sosialhjelpen og gikk over på nødhjelpssatser på 70 kroner dagen.
Dette prosjektet viser hvor viktig det er å sette klare, tydelige og rettferdige krav til mottakere av slike ytelser. Det å la folk sitte hjemme og passivt motta sosialhjelp er å gjøre dem en bjørnetjeneste.
Noe av årsaken til at Åmli har klart dette er organiseringen av en arbeidsgruppe for sosialhjelpsmottakere som gjorde forefallende arbeid rundt om i kommunen. Ved hjelp av den har man kunnet tilby aktivitet fra dag én.
Høyre har programfestet at alle som mottar ytelser, og som ikke er medisinsk forhindret, skal ha rett og plikt til å være i aktivitet. Høyre vil at dette skal være hovedregelen, ikke unntaket.
Aktivitet er en verdi i seg selv. Dersom det er ventetid på tiltaksplass eller andre arbeids- eller utdanningsrettede aktiviteter bør kommunen opprette en arbeidsgruppe der sosialhjelpsmottakerne kan utføre forefallende arbeid som plenklipp, snømåking og liknende. Arbeidsplikten bør kombineres med god individuell oppfølging og økonomisk rådgivning. Tett oppfølging er også viktig for å få hjulpet de som eventuelt er for syke til å være i aktivitet. Dersom aktivitetsplikten ikke følges opp bør kommunen umiddelbart redusere utbetalingene til gjeldende nødhjelpssatser.
Høyre mener at hjelp til selvhjelp skal være det bærende prinsipp innenfor sosialtjenesten. Derfor mener vi også at det må settes krav til aktivitet for å motta økonomisk sosialstønad.
Hovedpoenget er at passivitet er skadelig, særlig for unge som oppsøker stønadssystemet for første gang. Å ikke stille krav er ikke «snilt», men vil i mange tilfeller innebære å gi opp folk. Det er å ikke vise folk respekt.
Arbeid og aktivitet er nøkkelen til varig velferd, ikke passiviserende støtteordninger og ventetider på tiltak som løper opp i opptil et år.
Derfor trenger vi lavterskeltilbud for denne gruppen – uten ventetid. Vi mener at de fleste dypest sett ønsker å arbeide og bidra. Men det er mange som sliter med motivasjonssvikt eller dårlige vaner.
Da er det ikke alltid man kan ta beslutninger «i samarbeid med brukeren» – iblant må man stille klare krav, og med klare konsekvenser dersom kravene ikke følges opp. Derfor må det også være forutsigbart at sosialstøtten reduseres ved manglende oppfølging.

Lillehammer Høyres forslag til vedtak:

1. Lillehammer Kommune innfører fra 1.juni 2014 aktivitetsplikt for unge mellom 18 og 26 år. Dersom det er ventetid på tiltaksplass eller andre arbeids- eller utdanningsrettede aktiviteter bør kommunen opprette en arbeidsgruppe der sosialhjelpsmottakerne kan utføre forefallende arbeid som plenklipp, snømåking og liknende. Arbeidsplikten kombineres med god individuell oppfølging og økonomisk rådgivning. Dersom aktivitetsplikten ikke følges opp bør kommunen umiddelbart redusere utbetalingene til gjeldende nødhjelpssatser.
2. På lengere sikt vil Lillehammer kommune vurdere å utvide tiltaket slik at det også omfatter arbeidsføre over 26 år som mottar sosialhjelp.