Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 139

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 146

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 153

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 160

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 167

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 174

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 181
mars 2011 – Eivinds blogg

Høyre svarer gjerne

Arbeiderpartiets Jan P Hammervold stiller Høyre to spørsmål i sitt innlegg i GD fredag 25 mars. Jeg hadde trodd at vi hadde vært tydelige i vårt budskap, men gjentar gjerne hva Lillehammer Høyre mener. Det gjør jeg gjerne fordi jeg mener Høyre har de løsningene Lillehammer trenger for å løse utfordringene vi står ovenfor.
Det første spørsmålet er ikke overraskende om privatisering av omsorgstjenester. Høyre har i flere omganger foreslått å åpne for private tilbydere og frivillige i omsorgssektoren fordi vi mener det vil være med på å øke kvalitet og mangfold. Når vi skal løse de utfordringene Lillehammer står ovenfor innenfor pleie og omsorgssektoren er det viktig å slippe alle gode krefter til. Dette handler ikke en svart /hvit verden der alt enten er privat eller offentlig. For Høyre handler dette om å åpne for private tilbydere og frivillige på noen områder, for eksempel innenfor hjemmehjelptjenesten. Høyre mener at et samspill mellom private og offentlige tilbydere vil gi de beste løsningene for brukerne.
Det andre spørsmålet er om eiendomsskatt, men er ikke særlig relevant. Gjennom flere år med Arbeiderpartistyre har Lillehammer opparbeidet seg en formidabel gjeld på 1,4 milliarder. Dette gir oss et minimalt økonomisk handlingsrom og gjør oss svært sårbare ovenfor rentesvingninger. Med den økonomiske situasjonen AP har satt Lillehammer i vil det ikke være mulig å fjerne eiendomsskatten over natten. Arbeiderpartiet har brukt fellesskapets kredittkort uten å tenke på konsekvensene. Å få orden på Lillehammers økonomi er en tøff, men helt nødvendig jobb. Den jobben ser vi frem til å komme i gang med etter valget, fordi Lillehammer trenger å gjenvinne sitt økonomiske handlingsrom, og fordi en sunn kommuneøkonomi er til beste for innbyggerne. I denne situasjonen kan ikke Høyre love å fjerne eiendomsskatten over natten. Men vi skal love å redusere den når vi kommer i posisjon. Og selvsagt er det vår målsetting å fjerne den helt over tid. Fordi vi er glade i Lillehammer.

AP er en trussel mot velferden

I Lillehammer Byavis fortsetter Arbeiderpartiets Espen Johnsen sitt korstog mot private tilbydere av helsetjenester. Det er derfor grunn til å minne han om da Arbeidstilsynet i 2009 påpekte at to av tre store helseforetak bryter bestemmelser i arbeidsmiljøloven var det stille fra Arbeiderpartiet og Espen Johnsen, og det var aldri snakk om å velge andre samarbeidspartnere for til å levere helse og omsorgstjenester. Da Adecco brøt arbeidsmiljøloven bestemte AP seg for kollektivt å straffe alle private tilbydere innefor eldreomsorg.
Espen Johnsen kan ikke ha fulgt særlig godt med i lokalpolitikken de siste årene. Høyre har aldri sagt at private skal overta alle omsorgstjenestene på Lillehammer. Tvert om har forslagene våre vært å åpne for noen private tilbydere på noen områder. For eksempel i forhold til hjemmehjelpstjenester. Vi at kommunale og private tilbyderne av omsorgstjenester kan bidra til å løfte kvaliteten og mangfoldet. Vi trenger begge deler når vi skal møte utfordringene som kommer innen eldreomsorgen i årene som kommer. Vi har svært positive erfaringer med å åpne for private tilbydere innenfor barnehagesektoren. Dette har bidratt både til økt kvalitet og variasjon i tilbudet. Og ikke minst har det bidratt til at vi har fått full barnehagedekning på Lillehammer.
Johnsen unnlater også elegant det som bør være hovedfokus, men som AP unngår å snakke om; De eldre selv. Flere tilbydere øker mangfoldet og kvaliteten i omsorgen. Adeccosaken dreier seg om brudd på arbeidsmiljøloven, ikke kvaliteten på tjenestene til de eldre og pårørende ved Ammerudlunden Sykehjem. La meg derfor få slå fast hva som er viktig for Høyre:
• Høyre er kompromissløse på at kvalitet i omsorgen er det viktigste.

• Arbeidsmiljøloven skal følges. Ansatte skal ha ryddige arbeidsforhold, enten det er offentlig eller privat. Høyrestyrte Oslo og Oppegård har derfor sagt opp avtalene med Adecco.

• Høyre har satt en høy standard, både for private og offentlige sykehjem. Arbeiderpartiet og Espen Johnsen er mer opptatt av politisk spill, og bruker Adeccosaken til å ramme alle gode velferdstilbud som drives av private.

• Arbeiderpartiet er kun kompromissløse i sin kamp mot private. De bruker ikke brudd på arbeidsmiljøloven i det offentlige som argumentasjon mot at det offentlige skal drive med eldreomsorg – naturlig nok.

• Da vi fikk full barnehagedekning var det takket være innsatsen til de private. Når vi skal gjennomføre nye store velferdsløft vil vi aldri greie det uten å slippe alle gode krefter til. Derfor er Arbeiderpartiets nye korstog mot private også en trussel mot velferden.

Tre partier, en plan

I Gd 22.mars påstår AP’s Ragnar Nordgreen at de tre partiene Fremskrittspartiet, Venstre og Høyre krangler om hvem som skal være ordfører etter valget til høsten. Dette er ren ønsketenking fra Nordgreens side og stemmer overhodet ikke med virkeligheten.
Nær 70 år med AP-styre er nok. Byen trenger sårt et skifte og det står vi tre borgerlige partiene sammen om. Vi samarbeider godt og har tre gode ordførerkandidater. Før vi samler oss om en felles kandidat synes vi det vil være riktig å lytte til velgerne og respektere deres råd. Dette er selvsagt uvante og kjetterske tanker for Nordgreen & co, som tar det som en selvfølge at ordføreren kommer fra AP.

Astrid Gaasand
Terje Rønning
Eivind Falk

Høyre og næringslivet

Arbeiderpartiets Hans P Hammervold uttrykker i Gd 14.03.11 bekymring fordi flere av Høyres kandidater ved kommunevalget er ansatt i næringslivet. Dette stemmer, og vil forhåpentligvis medvirke til at vi blir enda bedre til å legge til rette for små og mellomstore bedrifter i distriktet vårt. Hammervold og Arbeiderpartiet kan være trygg på at Høyre fortsatt skal være en garantist for næringsutvikling og verdiskapning.

Høyre og Adecco-saken

Når Arbeiderpartiets Johnsen & Rudihagen skadefro spøker med Høyre og Adecco-saken i Byavisa 3.mars 2011, er det all mulig grunn til å sette halen på grisen. For tiden gasser Arbeiderpartiet seg hemningsløst med Adeccosaken. Godt hjulpet av GDs leder 7.mars 2011, har de endelig funnet et etterlengtet argument mot private aktører i helse og omsorgssektoren.

La det derfor være sagt med en gang: Høyre har ryddet opp. Oslo kommune har sagt opp alle kontrakter med Adecco Helse, fordi den Høyrestyrte Oslo kort og godt ikke holder seg med partnere som bryter norsk lov. Oslo var raskt ute, og tok selv initiativ til dette. Dette viser at Høyres politikk fungerer. Det var gode og ryddige kontrakter i anbudet Adecco Helse vant i Oslo, som gjorde det mulig for Oslo raskt å rydde opp. Høyre har alltid vært for å stille høye krav til kvalitet og arbeidsmiljø i anbud. Vi skal stille høye krav til offentlige som private, og det skal straffe seg å bryte avtaler.

Det er ikke opplagt at det offentlige alltid er den beste arbeidsgiveren. Kvinner som jobber i kommunale sykehjem, må ofte jobbe i små deltidsstillinger, og ta ekstravakter for å få en lønn å leve av. Dette ser vi også i vår egen kommune.

Tilsynsleder Pål H. Lund i Arbeidstilsynet i Oslo sa til NTB at de generelt sett ”ikke ukjent med dobbeltvakter og utstrakt bruk av overtid i helsevesenet.” I DN 1.3 skrev Yngre Legers Forening at de var uenige med helseministeren, og påpekte at ”Det er langt fra god orden i offentlige sykehus” og at mye overtidsarbeid i praksis er ubetalt. I fjor ble det rapportert om mer enn 10.000 brudd på overtidsreglene ved statlige Ahus sykehus. Arbeidstilsynet har påpekt i 2009 at to av tre store helseforetak bryter bestemmelser i arbeidsmiljøloven. De skrev: ”Etter Arbeidstilsynets vurdering foreligger det brudd på arbeidsmiljøloven § 4-1 for ansatte ved en rekke sykehus.” Høyre vil rydde opp, fordi de som jobber i helse- og omsorgssektoren har krav på gode arbeidsvilkår – uansett hvem som signerer lønnslippen deres.

Det eneste store velferdsløftet regjeringen innfridde, barnehageløftet, nådde de fordi de slapp til private barnehager. Skal vi nærme oss full sykehjemsdekning må det samme virkemiddel brukes her. Dette har Lillehammer Høyre da også foreslått som en del av løsningen i forbindelse med byggingen av Lillehammer Helsehus.

Stivnede kommunale systemer trenger å bli utfordret av private. Når nye aktører kommer inn, bringer de med seg nye måter å tenke på, og nye måter å jobbe på. Akkurat som politisk makt bør skifte hender fra tid til annen, bør de som alltid har drevet sykehjem, kjenne pusten i nakken fra noen som sier de kan gjøre jobben bedre.