Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_name() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 139

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_title() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 146

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 153

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_long_description() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 160

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_features() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 167

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_pricing_for_ui() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 174

Strict Standards: Static function Automattic\Jetpack\My_Jetpack\Product::get_manage_url() should not be abstract in /var/www/falkeredet.no/public_html/eivind/blogg/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-my-jetpack/src/products/class-product.php on line 181
mai 2009 – Eivinds blogg

Hva skal til for å redde Lillehammer kommune?

obama-falk-3
KASSA ER TOM: Det er viktig at vi nå tar dette inn over oss: Lillehammer kommune er i et formidabelt økonomisk uføre. Det kunne være fristende for Lillehammer Høyre å lene oss tilbake og si ” Hva var det vi sa?”. Heldigvis er vi mer konstruktive enn som så. Dette handler om skole, sykehjem og omsorgstjenester vi skal levere. Det handler om foreldre, besteforeldre og barna våre. Det handler om skattebetalernes penger. Det handler om byen vår. Derfor er vi beredt til å hjelpe Lillehammer ut av krisen. I korte trekk er dette årsaken til den dype krisen:

1. Kommunen styrer ikke etter budsjettet politikerne har vedtatt.
2. Lånegjelden er formidabel: 1,3 milliarder kroner. Renter og avdrag nærmer seg 100 millioner i året.
3. Sykefraværet er godt over 10%, og koster kommunen rundt 30 millioner i året.
4. Kassen for disponible fond er tom.

Skal vi få kontroll over økonomien er det tre tiltak som må gjøres:

1. Kommunen må begynne å styre etter budsjettet politikerne vedtar.
2. Vi må selge kommunal eiendom / aksjer / skog for å få ned lånegjeld og driftskostnader
3. Kommunen må se kritisk på hva som er kommunens kjerneoppgaver, og hva som kan overlates til andre.
4. Sykefraværet må reduseres kraftig.

Når Høyre sier at kommunen ikke styrer etter budsjett, er ikke dette noe vi tar ut av luften. I en knusende revisjonsrapport fra Innlandet revisjon (februar 2009) om Lillehammer kommunes økonomistyring i 2008 sies det: Etter revisjonens vurdering fungerer ikke budsjettet som et særlig effektivt styringsverktøy for virksomheter med volumvekst. Det er aktiviteten som er styrende ikke budsjettet, dermed er det budsjettet som tradisjonelt tilpasses aktiviteten og ikke omvendt.
Det vil alltid kunne være gode grunner til at et tjenesteområde underveis i budsjettåret ser at forutsetningene endres. Dette kan medføre at man ikke trenger å bruke så mye penger som budsjettert, eller det kan være nye kostnader som dukker opp. Da er det viktig at større avvik blir tatt i forkant, slik at politikerne kan ha den minste mulighet til styring og til å holde budsjettene i balanse. På denne måten får politikerne anledning til å prioritere. Her har vi mye å lære av næringslivet, der man vet at det er livsviktig å styre etter budsjett. Hvis Lillehammer kommune ikke klarer å styre etter budsjett hjelper det ikke hvilke kutt politikerne gjør. Pengene vil renne like raskt ut i den andre enden.

Et eiendomsstrategiutvalg dedsatt av formannskapet har sett på kommunens eiendomsportefølje. Utvalget konkluderte med at eiendom og skog for 40 millioner kroner kunne selges uten at det ville berøre kommunale kjerneoppgaver. Det synes vi kommunen burde gjøre. I tillegg mener vi at Parkkafeen i Søndre Park kan selges. Det er ikke kommunens oppgave å eie en kafe eller å drive alpinsenter i nabokommunen Øyer.
Kommunen bør derfor også selge sine aksjer i Hafjell Alpinsenter, i Oppland Vaskeri og i Fabrikken. Vi tror det er enda mer som kan selges. Da Høyre kom i posisjon i Frogn kommune forlangte de en oversikt over eiendomsporteføljen. Det viste seg at kommunen satt på verdier for 3 milliarder kroner. Ved å selge unna eiendom som kommunen ikke trengte selv, oppnådde de to ting:
1. De kvittet seg med gjeld
2. De reduserte driftskostnadene.
Alle vi som har et hus eller en leilighet vet hva det koster å holde det ved like. Sånn er det i kommunen også. Et eksempel er oppussingen av Parkkafeen som kostet 7 millioner. Alle er enige i at det ble riktig fint i ettertid. Men var det en kommunal oppgave sett i lys av at Arbeiderpartiet i sitt budsjett for 2009 kuttet 10 millioner i Lillehammerskolen?
Salg av eiendom og aksjer som ikke berører kommunens kjerneoppgaver vil ikke bare redusere gjelden og gi et større økonomisk handlingsrom; Det vil også bidra vesentlig til å senke kommunens driftskostnader som i dag er alt for høye.
Salg av kommunens aksjeportefølje i private selskaper er prinsipielt viktig fordi det krever oppfølging, binder opp kapital, og skaper en uheldig konkurransevridning. Dette er godt eksemplifisert gjennom eierskapet i Hafjell Alpinsenter og Oppland vaskeri. Vi må tørre å spørre hva kommunen vår skal drive med.

I Lillehammer er mer enn halvparten av barnehagene privat eiet og drevet. En brukerundersøkelse i kommunen vår viser at foreldrene i disse barnehagene er mer fornøyd enn i de kommunalt drevne barnehagene. Vi mener at kommunen bør overlate også andre tjenester til det private fordi det vil skape konkurranse. Konkurranse virker erfaringsmessig på den måten at det senker kostnadene og øker kvaliteten. Og kanskje viktigst av alt: Det øker valgfriheten. Erfaringene fra Oslo der man har viser at et stort flertall (86%) av de eldre ikke ønsker seg tilbake til den tiden da de ikke kunne velge mellom flere tilbydere av hjemmehjelpstjenester. Både innenfor hjemmehjelpstjenester og sykehjem vil behovet øke i årene som komme. Da er det viktig å åpne for private tilbydere fordi det gir økt valgfrihet, lavere kostnader, og bedre kvalitet. Vi tror ikke at en privat ansatt hjemmehjelp har mindre varme hender enn en kommunalt ansatt hjemmehjelp.

Sykefraværet i Lillehammer er urovekkende høyt, også i nasjonal sammenheng. Til sammenligning har Frogn kommune halvparten av Lillehammers sykefravær. Ved å sette fokus på dette i 2008 klarte vi å redusere fraværet marginalt, men fremdeles er dette alene direkte årsak til en kostnad på 30 millioner kroner. Dette er ikke akseptabelt. Her må det settes inn kraftige tiltak for å få ned sykefraværet.

Å rette opp Lillehammer Kommunes økonomi krever store grep. Selvsagt må vi gjøre en del kutt omgående, men det vil ikke hjelpe på lang sikt. Det er ikke nok å male gulvet når det er hull i taket. Det hjelper ikke å kjøpe nytt piano hvis pianisten ikke kan spille. Kommunen trenger rett og slett en solid dose høyrepolitikk for å få orden på økonomien.

We need change

Høyre mot eiendomsskatten

l1030138
LANDSMØTET -09: Følgende formulering ble vedtatt etter forslag fra Buskerud Høyre:

«Høyre er imot eiendomsskatt og vil arbeide for at den ikke innføres i kommunene. I kommuner som har eiendomsskatt, vil Høyre arbeide for at den trappes ned og helst avvikles».

I en tid da Lillehammer kommune politiske ledelse mangler all kontroll over sin økonomistyring, vil en økning eiendommskatten fort bli den enkleste utvei for å dekke inn underskuddet. En dobling av eiendomsskatten er en ikke urealistisk utvei for byens rødgrønne. En stemme til Høyre ved Stortingsvalget er den beste garanti for å begrense kommunens mulighet til å flå sine innbyggere maksimalt.

Erna imponerer

LANDSMØTE -09: Erna imponerte alle med en glimrende god tale til Høyres landsmøte. Hun etterlot ingen tvil om at hun er vår selvskrevne statsministerkandidat.

erna

Dette var Ernas tre mantraer for å komme styrket ut av krisen:
1. Skole: En tydelig satsing på kunnskapsskolen.
2. Skatt: Bedre rammebetingelser og skattelette for å styrke næringslivet
3. Samferdsel: En skikkelig satsing på å bygge og vedlikeholde vei der vi også må finne nye løsninger som gjennom OPS. Høyre garanterer tidenes løft for norsk samferdsel

Kjære Erna, dirigenter, landsmøte

landsmc3b8tetale
LANDSMØTET-09: Håndverkskunnskap er en kunnskapsform som best tilegnes gjennom praksis: Det gjelder den lille jenta som skal lære seg å strikke på samme måte som det gjelder restauringshåndverkeren som skal restaurere Akershus festning. Det gjelder håndverkskunnskap på alle nivåer.

Man kan lese ti bøker om strikking, men kan ikke lære å strikke av det. Dette synes åpenbart for de fleste, men sannheten er likevel at yrkesopplæringen blir mer og mer teoretisert. Vi trenger et kunnskapsløft også for håndverksfagene, og her viser Høyre vei i vårt programforslag:

1. Vi vil gjøre yrkesfaglig undervisning mer praktisk og yrkesrettet.
2. Vi vil styrke samarbeidet med næring og bransje. det er jo der kunnskapen finnes.
3. Vi vil øke tilskuddet til småfagene.
4. Vi vil få til en formalisert etter og videreutdanning i håndverksfagene. I dette ligger også en videreføring av dagens stipendiatordning for håndverkere.

Dette er ikke minst viktig som en anerkjennelse av håndverkskunnskap også som en høyere kunnskapsform. Også utover fag og svennebrev.

Situasjonen for håndverksfagene er at vi, for å si det med Obama, need Change: Ine og programforslaget viser vei. Dette er bra for yrkesutdanningen i Norge!

På plass på Landsmøtet

fra-landsmc3b8tet-web
LANDSMØTET -09: Opplandsdelegasjonen er på plass på Høyres landsmøte i Oslo. Erna har nettopp banket dele igang med en fantastisk tale, der hun viste at hun er i kamphumør. Dette blir vår parole:- «Vi kan komme styrket ut av krisen hvis vi bruker hele verktøykassa. Den består av lavere skatt, bedre skole og mer samferdsel».
Erna gjorde det også tindrende klart at Høyre er beredt til å danne regjering med Frp. Høyre er også beredt til å danne regjering med Krf og Venstre. For de som har vært usikre på den saken.
Om et par timer skal jeg holde mitt innlegg om håndverksutdanning i programdebatten. Der er programforslaget som foreligger banebrytende.